Trang dữ liệu Trung tâm đào tạo UAH Cần Thơ

Giúp UAH Cần Thơ - Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh lắng nghe các ý kiến góp ý, quản lý hoạt động sinh viên, dữ liệu tại UAH Cần Thơ, nâng cao công tác quản lý tại UAH Cần Thơ.
UAH Cần Thơ LUÔN LẮNG NGHE để phục vụ tốt
----------------------------------
Quản trị và vận hành bởi: 
Phạm Văn Tuấn
UAH Cần Thơ
E-mail: tuan.phamvan@uah.edu.vn

Đoàn - Hội - CLB Văn phòng UAH Cần Thơ Góp ý