Trang biểu mẫu giấy tờ sinh viên cơ sở Cần Thơ được chuyển sang địa chỉ ktsct9.webnode.vn

Một số liên kết Website của Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh
- Trang tin tức
https://uah.edu.vn/
- Cổng Thông tin nội bộ: https://portal.uah.edu.vn/
- Website thư viện trung tâm: https://lib.uah.edu.vn/
- Đề án Tây Nam bộ: https://ktsdaotao.wixsite.com/taynambo
- Khoa Kỹ thuật Đô thị: https://hcmued.edu.vn/
- Fanpage Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
- Fanpage Phân hiệu Cần Thơ
https://www.facebook.com/daihockientruccantho/
- Fanpage Đề án Tây Nam bộ: https://www.facebook.com/tuyensinhkientruc/?fref=ts